قسمت‌های کارگاه آموزشی «داستان شناخت»
داستان شناخت ـ نشست اول (بخش اول)
0:52:11

داستان شناخت ـ نشست اول (بخش اول)

داستان شناخت ـ نشست اول (بخش دوم)
1:00:18

داستان شناخت ـ نشست اول (بخش دوم)

داستان شناخت ـ نشست دوم (بخش دوم)
1:00:10

داستان شناخت ـ نشست دوم (بخش دوم)

داستان شناخت ـ نشست دوم (بخش اول)
0:48:32

داستان شناخت ـ نشست دوم (بخش اول)

داستان شناخت ـ نشست سوم (بخش اول)
0:53:18

داستان شناخت ـ نشست سوم (بخش اول)

داستان شناخت ـ نشست سوم (بخش دوم)
1:04:39

داستان شناخت ـ نشست سوم (بخش دوم)

© کلیه حقوق وب سایت محفوظ است.