قسمت‌های نویسندگان و شاعران تاثیرگذار صدسال اخیر
احمد مهدوی دامغانی، نویسنده و پژوهشگر
0:02:38

احمد مهدوی دامغانی، نویسنده و پژوهشگر

امیرحسین فردی، نویسنده
0:04:40

امیرحسین فردی، نویسنده

حسین منزوی، شاعر
0:01:29

حسین منزوی، شاعر

منوچهر آتشی، شاعر
0:02:40

منوچهر آتشی، شاعر

احمدرضا احمدی، شاعر
0:05:26

احمدرضا احمدی، شاعر

سیمین دانشور نویسنده
0:05:18

سیمین دانشور نویسنده

سعید تشکری، نویسنده
0:05:19

سعید تشکری، نویسنده

غلامرضا حیدری ابهری، نویسنده
0:02:18

غلامرضا حیدری ابهری، نویسنده

عبدالمحمد آیتی، نویسنده
0:03:30

عبدالمحمد آیتی، نویسنده

مهدی آذریزدی، نویسنده کودک و نوجوان
0:02:48

مهدی آذریزدی، نویسنده کودک و نوجوان

علی شریعتی مزینانی، نویسنده
0:05:10

علی شریعتی مزینانی، نویسنده

سید حسن حسینی، شاعر
0:03:44

سید حسن حسینی، شاعر

بهاءالدین خرمشاهی، نویسنده
0:04:35

بهاءالدین خرمشاهی، نویسنده

رضا امیرخانی، نویسنده
0:02:06

رضا امیرخانی، نویسنده

رضا داوری اردکانی، نویسنده
0:03:27

رضا داوری اردکانی، نویسنده

© کلیه حقوق وب سایت محفوظ است.