قسمت‌های بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد
چند قاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد
0:01:47

چند قاب از نمایشگاه بین‌المللی کتاب بغداد

گفتگو با عباس کرمانی، مدیر انتشارات دایره‌المعارف الفقه الاسلامی
0:04:56

گفتگو با عباس کرمانی، مدیر انتشارات دایره‌المعارف الفقه الاسلامی

گفتگو با ساجد ابوحیدر، مسئول انتشارات تمکین للنشر و التوزیع
0:15:36

گفتگو با ساجد ابوحیدر، مسئول انتشارات تمکین للنشر و التوزیع

از نمایشگاه کتاب بغداد چه خبر؟(قسمت دوم)
0:04:29

از نمایشگاه کتاب بغداد چه خبر؟(قسمت دوم)

گفتگو با مصدق عادل، نویسنده و استاد حقوق دانشگاه بغداد
0:06:26

گفتگو با مصدق عادل، نویسنده و استاد حقوق دانشگاه بغداد

گفتگو با کرار زیدی، مسئول غرفه انتشارات دارالعصر للطباعه و النشر
0:06:41

گفتگو با کرار زیدی، مسئول غرفه انتشارات دارالعصر للطباعه و النشر

خیابان شارع المتنبی بغداد، پاتوقی برای کتابخوان‌ها
0:02:04

خیابان شارع المتنبی بغداد، پاتوقی برای کتابخوان‌ها

از نمایشگاه کتاب بغداد چه خبر؟(قسمت اول)
0:05:32

از نمایشگاه کتاب بغداد چه خبر؟(قسمت اول)

© کلیه حقوق وب سایت محفوظ است.